گرسنمه

درخواست حذف این مطلب
۲ تا نودالیت خوردم اما بازم گرسنه لعنت به فولیک اسید که داده خورده ام گرسنم شد چرا بلد نیستم آشپزی حتی یه برنج ساده