اعصاب خوردی من جور شد

درخواست حذف این مطلب
مامان خانم زنگ زد میگه به گل هام آب بده، این دو روز تعطیلی رو برو خونه بهجت ت؟ مگه دیوونه ام برم روستا که نه سرویس بهداشتی فرنگی هست نه صندلی برای نشستن اذیت میشم من توی خونه ی خودمون اذیت م بعد پاشم این همه رو برم برای دیدن پسر حسن؟ بی خیال