افتاده ام

درخواست حذف این مطلب
رفتم توی حیاط برگهارو جارو کنم خورده ام زمین تنها خوشحالیم اینکه دستامو گذاشتم کنارم با دستهام اومدم زمین اونها زخم شد ولی پام چیزیش نشد همین .