داغون

درخواست حذف این مطلب
از خواب بیدار شدم از توی تخت بلند شدم اومدم روی کاناپه ولو شدم نه حال شو دارم حیاط که پر از برگ های درخت رو تمیز کنم و نه ظرف های کثیف شده این مدت رو بشورم