ادامه داشته باش

درخواست حذف این مطلب
شد ۵ روز و یک ساعت بودن خود یی البته همچنان ادامه دارد و باید ادامه داشته باشد.
البته سر شب نزدیک بود خطا کنم توی سایت های که نباید برم رفتم ولی خوب زود جمع شد و خو دم.