کار خواستی نکردی

درخواست حذف این مطلب
آقا رضا کار شاقی نکردی چهار تا کوئری دیت س بود دو جا عدد عوض کردی و یه کپی پیست کردی همین و بس ... آدم باش ... به قول داداش مجتبی ت ک.یر غول رو که نش تی که ... چهار کوئری دیت س بود