لب تاپ تمیز

درخواست حذف این مطلب
برنامه نویس آقای ف بهم گفت برو اسپری تمیز کننده لب تاپ و کهنه بیار رفتم آورده و خودش با دستمال و اسپری لب تاپ رو تمیز کرد ... خوب صفحه لب تاپ یه کم کثیف بود همین و بس گفت یه بار دیگه کثیف بینم لب تاپ تو من میدونم و تو