ببینیم

درخواست حذف این مطلب
این ترم با شکوفه میم درس معماری کامپیوتر گرفتم باش حرف بزنم توی نمره دادن بیشتر هوامو داشته باش بهش قبل کلاس گفتم، گفت تاحالا نیمودی؟ گفتم هفته پیش درسم ثبت شده تازه!!! گفت بیا